Gospodarka Odpadami


System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 2017


ZASADY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE HYŻNE w 2017r.

W dniu 14.12.2016 r. została podpisana umowa z wybranym wykonawcą w drodze przetargu  Gospodarką Komunalną w Błażowej Sp. z o. o ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa, w przedmiocie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Hyżne na rok 2017.

 Częstotliwość wywozu odpadów

Termin wywozu odpadów został określony w harmonogramie dostępnym na stronie Harmonogram odbioru odpadów”, oraz w wersji papierowej dostępny w sklepach wydających worki i w UG Hyżne w pok. Nr 17.

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych:

 • odpady zmieszane Cała Gmina -  co 2 tygodnie zgodnie z harmonogramem
 • odpady zbierane selektywnie Cała Gmina – 1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem
 • odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe – zgodnie z harmonogramem.

Ponadto na terenie gminy Hyżne w miejscowości Hyżne (Plac ZUKIR) będzie funkcjonowało od dnia 1.04.2017 r .Gniazdo Recyklingowe czynne  w każdą sobotę od godz. 12.00 do godz. 16.00, do którego mieszkańcy  mogą bezpłatnie oddawać odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe (np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble, akumulatory, itp.). Odpady dostarczone do Gniazda Recyklingowego należy oznaczyć kodem kreskowym właściciela odpadów.

 •  baterie i akumulatorki – w wyznaczonych punktach na terenie gminy (Szkoły Podstawowe, Gimnazjum w Hyżnem, Sklep Delikatesy Centrum w Hyżnem, Urząd Gminy w Hyżnem ).
 • przeterminowane leki (Punkty Apteczne w Hyżnem i Dylągówce)

Odpady poremontowe i budowlane powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej są objęte systemem prowadzonym przez Gminę. Pozbywanie się odpadów nie spełniających tych warunków odbywa się na koszt właściciela.

Opłaty za wywóz odpadów

Mieszkańcy prowadzący selektywną zbiórkę odpadów zobowiązani są do  uiszczenia kwoty w wysokości 5,00 zł od osoby na miesiąc.

Mieszkańcy prowadzący nieselektywną zbiórkę odpadów zobowiązani są do uiszczenia kwoty w wysokości 10,00 zł od osoby  na miesiąc.

Opłata obowiązuje wszystkie osoby zamieszkujące posesję (nie tylko zameldowane). W ramach tej opłaty realizator „ Gospodarka Komunalna” w Błażowej  jest zobowiązany bezpłatnie dostarczyć worki na odpady na terenie gminy Hyżne oraz wywieźć nielimitowaną ilość odpadów.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wyżej wymienione opłaty wnosi się bez wezwania w terminie do dnia 20 –go każdego miesiąca.

Opłaty można dokonywać bez dodatkowych kosztów:

 • w Banku Spółdzielczym w Błażowej oddział w Hyżnem,
 • przelewem na rachunek bankowy Gminy Hyżne.

 

Zasady segregacji i oznakowania worków

Operator dostarczy worki nieodpłatnie wraz z nadrukiem zawierającym informację o rodzajach odpadów, które można w tych workach umieścić oraz z widniejącym napisem Gmina Hyżne i naklejonym kodem kreskowym.

Naklejki z kodem kreskowym dostępne w Urzędzie Gminy na każde żądanie kontrahentów na stanowisku gospodarowania odpadami komunalnymi, pokój 17.

Na teren gminy Hyżne worki zostaną dostarczone do następujących punktów:

Miejscowość Nazwa placówki Godz. otwarcia
Brzezówka Sklep „Gałda” Anna Hadam 7°° – 20°°
Dylągówka Kiosk na skrzyżowaniu 7°° – 15³°

Hyżne

Sklep „Gałda” Anna Hadam 6°° – 21°°
Sklep  Baran – Król 6°° -20°°
Sklep „Delikatesy Centrum”-Sławomir Giełbaga 6°° – 21°°
Sklep Lewiatan Jan Majchrowski 6°° – 21°°
Sklep PPHU „Janusz” Walas Janusz 7°°-18°°
Nieborów Sklep Pani Anny Hadam  – Stara szkoła

8°° -11°°
16°° -19°°

Szklary Sklep – Turowski Marek -Remiza OSP 7°° -19°°
Sklep – Turowski Marek „MAREX” 6³°- 21°°
 Wólka Hyżneńska Sklep Baran-Król 7°° – 20°°
Sklep PPHU „Janusz” Walas Janusz 6°°- 20°°
Grzegorzówka Sklep „Baszpol” Bała- Leś Adam

7³°-  11³°
14³°- 17°°

 

 Operator będzie odbierał odpady przy trasach, które określa mapa poglądowa z naniesionymi trasami przejazdu samochodów odbierających odpady komunalne.

Informacja o trasie przejazdu samochodu na stronie „Trasa odbioru odpadów komunalnych”

Zawiązane worki z przyklejonymi przez właścicieli kodami kreskowymi należy pozostawić przy wyznaczonych trasach przejazdu samochodów odbierających odpady komunalne.

Worki z odpadami komunalnymi należy pozostawić przy trasie przejazdu samochodu –śmieciarki do godziny   730   dniu zbiórki.

Błędnie wystawione frakcje nie będą odbierane.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującej od 01 lipca 2013 r., zmieniają się dotychczasowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z tym Rada Gminy Hyżne uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości           i porządku na terenie Gminy Hyżne.

Regulamin ten określa między innymi:

 • wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

 • rodzaju i minimalnej pojemności pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

 • częstotliwości oraz sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,

 • oraz innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki komunalnej.

Pełny tekst regulaminu dostępny poniżej.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne

Wybór metody ustalania opłaty i wysokości stawki

Stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych została uchwalona przez Radę Gminy Hyżne (Uchwała Nr XXVIII/191/13 Rady Gminy Hyżne z dnia 25 stycznia 2013r.)

Opłata ustalona jest w formie ryczałtu na jedna osobę, bez określenia limitu ilości odpadów, uwzględniając jedynie fakt ich segregownia. I tak:

 • za odbiór odpadów segregowanych (selektywny sposób gromadzenia odpadów) – 5 zł od osoby za miesiąc

 • za odbiór odpadów niesegregowanych (nieselektywny sposób gromadzenia odpadów) –10 zł od osoby za miesiąc

Opłaty wnoszone są bez wezwania, w terminie do dnia 20-go każdego miesiąca. Opłata może być dokonywana bezpośrednio w Banku Spółdzielczym w Błażowej Oddział w Hyżnem, w kasie Urzędu Gminy Hyżne lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Hyżne nr 21 9158 1011 2002 2000 0013 0026

W/w opłaty naliczane będą na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości (współwłaścicieli nieruchomości, najemców, dzierżawców, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości).

Wypełnianie deklaracji

W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpisać zgodnie z prawdą informacje na temat:

 • danych składającego deklarację

 • adresu zamieszkania/siedziby

 • adresu nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

 • liczby osób zamieszkujących nieruchomość (w tym również małe dzieci)

 • sposobu gromadzenia odpadów – selektywny bądź nieselektywny.

Pierwszy termin złożenia deklaracji wraz z oświadczeniem o korzystaniu z przydomowego kompostownika, upłynął w dniu 31 marca br.

Mieszkańcy gminy, którzy nie złożyli deklaracji w tym terminie, proszeni są o niezwłoczne dokonanie tego obowiązku.

Informujemy, że w przypadku niezłożenia deklaracji, naliczenie wysokości opłaty nastąpi w drodze decyzji administracyjnej.

Wypełnioną deklarację wraz z oświadczeniem należy złożyć w Urzędzie Gminy Hyżne (III piętro, pok. nr 11)

Formularz deklaracji wraz z oświadczeniem zamieszczamy poniżej.

Formularz deklaracji

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 17 23 045 075.