Aktualności


Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem


Wójt Gminy Hyżne

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2017 r poz. 862) ogłasza nabór na stanowisko

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

 

1.Nazwa i adres instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem

Hyżne 182

36-024 Hyżne

2. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem konkursu winien spełniać:

1)  obywatelstwo polskie;

2)  wykształcenie wyższe preferowane studia humanistyczne, artystyczne:

3) co najmniej 5 letni staż pracy;

4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311);

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

3. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

1) wykształcenie z zakresu zarządzania kulturą, kulturoznawstwa, humanistyczne, animacji społeczno-kulturalnej lub sztuki;

2) doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i organizacji działalności kulturalnej;

3) umiejętność współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami i sołectwami;

4) znajomość przepisów prawnych: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych (w szczególności przepisów dotyczących gospodarki finansowej w instytucjach kultury), o organizowaniu imprez masowych oraz prawa zamówień publicznych;

5) predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem, a także predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

6) prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem;

7) kreatywność, inicjatywa i efektywność w wykonywaniu powierzonych zadań.

8) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej:

 4. Główne obowiązki:

1) składanie w imieniu GOK oświadczenia woli, w tym zaciąganie zobowiązań i zarządzanie mieniem GOK oraz odbieranie oświadczeń woli składane GOK.

2) przedstawianie organizatorom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz projektów finansowych.

3) określanie struktury organizacyjnej GOK.

4) nadawanie ogólnego kierunku działalności GOK oraz sprawowanie nadzoru nad tą działalnością.

5) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi.

6) przestrzeganie terminowego i należytego wykonywania ustalonych zadań oraz kontrola wykonywania obowiązków przez osoby zatrudnione w GOK.

7) pełnienie obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

8) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.

5.Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury;

2) pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji oraz zawierającą propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form działalności kulturalnej na terenie Gminy;

3) życiorys – Curriculum Vitae;

4) kserokopia dowodu osobistego;

5) kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje;

6) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska dyrektora

9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 stawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311.).

11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902.).

6. Informacje dodatkowe.

1) zgłoszenie udziału w konkursie wraz z motywacją oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - ocena kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji kandydatów.

3) o dopuszczeniu do konkursu bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7.Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym instytucji kultury:

Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem, po uprzednim uzgodnieniu terminu udostępnienia dokumentów pod numerem telefonu 17 2295 038 lub   w formie email: gok.hyzne@vp.pl

8.Zatwierdzenie konkursu.

Ostateczną decyzję o zatwierdzeniu wyników konkursu oraz o zatrudnieniu kandydata podejmuje Wójt Gminy Hyżne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, pokój nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 30.11.2017 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury” w Hyżnem”. Wnioski kandydatów, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hyżne (www.bip.hyzne.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Hyżne.

Hyżne, dnia 18.10.2017 r.