Program sesji:

 1. Pojęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hyżne na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030.
 4. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawy różne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Hyżne.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Brzezówka.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Dylągówka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Grzegorzówka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Hyżne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Nieborów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Szklary.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Wólka Hyżneńska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Hyżne z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie refundowania wydatków ponoszonych z tytułu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2018. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030.
 16. Sprawy różne.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
 2. Ślubowanie Radnych.
 3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Hyżne.
 4. Ślubowanie Wójta Gminy Hyżne.