Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Hyżne do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzezówka".
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej przystąpienia Gminy Hyżne do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lider Dolina Strugu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty w Rzeszowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.
 8. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 9. Sprawy różne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hyżne na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Szkolny Klub Sportowy” na terenie województwa podkarpackiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu sesji Rady Gminy Hyżne na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+", zwanego dalej "Programem".
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Dynów prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Hyżne usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do udziału w Zebraniach Przedstawicieli Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Wójta Gminy Hyżne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne, poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka" w związku z przyznaniem dla Gminy Hyżne dofinansowania w zakresie Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2018.
 12. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Hyżne na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2019-2033.
 14. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 15. Sprawy różne.

Program sesji:

 1. Pojęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hyżne na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030.
 4. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawy różne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Hyżne.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Brzezówka.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Dylągówka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Grzegorzówka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Hyżne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Nieborów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Szklary.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Wólka Hyżneńska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Hyżne z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie refundowania wydatków ponoszonych z tytułu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2018. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030.
 16. Sprawy różne.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
 2. Ślubowanie Radnych.
 3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Hyżne.
 4. Ślubowanie Wójta Gminy Hyżne.