Nabór na stanowisko referent ds. finansowo-administracyjnych


Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Hyżnem, 36-024 Hyżne 103,  zatrudni osobę na umowę o pracę na zastępstwo.

Stanowisko urzędnicze: referent ds. finansowo-administracyjnych – pełny etat

Zakres obowiązków:

 1. Naliczanie wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wynikających ze stosunku pracy, umów zleceń i o dzieło.
 2. Sporządzanie przelewów płacowych.
 3. Sporządzanie wniosków o refundację do PUP.
 4. Naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków: chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, wypadkowych i rehabilitacyjnych.
 5. Ewidencja niezbędnej dokumentacji do przyznawania uprawnień do świadczeń, dokumentów ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 6. Wyliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.
 7. Sporządzanie rocznych informacji PIT-11, PIT-40 oraz RMUA.
 8. Bieżąca obsługa kasy, sporządzanie raportów kasowych.
 9. Sporządzanie sprawozdań z wynagrodzeń i zatrudnienia: Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i inne.
 10. Sporządzanie wniosków emerytalnych i rentowych.
 11. Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy.
 12. Obsługa programów: Vulcan Kadry i Płace, Płatnik, PUE, aplikacja sprawozdawcza GUS.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym,
 • Doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 • Dokładność, umiejętność pracy w zespole, dyskrecja.

 

Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego,

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) wraz z oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)”.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 5. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne.
 7. Oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).


Dokumenty należy składać do dnia 27.09.2017 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Hyżnem, 36-024 Hyżne 103, (budynek Urzędu Gminy – IV piętro).

  
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (017) 22 95 005.