ZAWIADOMIENIE


Program sesji:

  1. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXII/17 z sesji Rady Gminy Hyżne odbytej 17 lipca 2017r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezówka na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso­wej Gminy Hyżne na lata 2017-2027.
  7. Informacja międzysesyjna.
  8. Sprawy różne.