Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt