Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Hyżne


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne informuje, że XXVIII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

 

Program sesji:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Hyżne do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025".
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dylągówka".
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładu Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hyżne w 2021 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2021.
  6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Hyżne za 2020 rok.
  7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem.
  8. Przedstawienie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hyżnem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
  9. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
  10. Sprawy różne.

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji: https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

 

Adres  strony  internetowej,  na  której  będzie  udostępniony  archiwalny  zapis  obrazu  i dźwięku: https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

                                                                                                         Bogusław Kotarba

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Hyżne