Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Hyżne


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne zaprasza do wzięcia udziału w XXIX sesji Rady Gminy Hyżne, która odbędzie się

w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne 28 maja 2021 r. o godz. 9:00.

  

Program sesji:

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie nieruchomości  gruntowej  w miejscowości Grzegorzówka.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Hyżnem.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet 2021 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr G 108454R Brzezówka – Hyżne – Dylągówka w km 0+000 – 0+995 w miejscowościach Hyżne oraz Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów oraz budową zatok postojowych”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2021-2033.
  6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.
  7. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
  8. Sprawy różne.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji: https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Adres  strony  internetowej,  na  której  będzie  udostępniony  archiwalny  zapis  obrazu  i dźwięku: https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

                                                                                                                                            Bogusław Kotarba

                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy Hyżne