Jednostki organizacyjne


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ( art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy są zadania własne gminy, określone w art. 7 , których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnymi (art. 10). Gminy, zwązki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem,

36-024 Hyżne 628
tel. /17/ 2295 003, godz. 7.30 - 15.30

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo ? wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
- pracy socjalnej,
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Do zadań własnych gminy należy:

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych (również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na świadczenia zdrowotne, w formie biletu kredytowanego),
 - opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezrobotnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Świadczenia z pomocy społecznej:

1. Świadczenia pieniężne :

- zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców;

2. Świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, mieszkanie chronione, opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo ? wychowawczej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze.

 Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak i dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej ? różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
- w przypadku osoby w rodzinie ? różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek okresowy przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę , niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Ustala się w 2005 r.:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej ? jako 30% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
- w przypadku rodziny ? jako 20% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie a okres, na jaki jest przyznawany ustala się na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy może być przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu a także na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym osobom mniemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ponadto może być przyznany osobom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Składka na ubezpieczenia emerytalno ? rentowe.  Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem opłaca się w/w składkę od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Składka na ubezpieczenia emerytalno ? rentowe nie przysługuje osobie, która:

- ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat,
- posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym:

- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Jest świadczona bez względu na posiadany dochód.

Osobom i rodzinom udziela się również pomocy w postaci poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego czy rodzinnego (informacje o przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, profilaktyka, terapia, problemy wychowawcze, sprawy bytowe i kontakt z utrzymaniem).

Gmina udziela także schronienie, posiłek, i niezbędne ubrania osobie tego pozbawionej: - udzielenie schronienia w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych, - przyznanie niezbędnego ubrania (bielizny, odzieży, obuwia) odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze - przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona także osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina nie może takiej opieki zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznych przygotowaniem. Gmina przyznając w/w usługi ustala ich zakres i miejsce świadczenia. Usługi udziela się na wniosek zainteresowanego, który składa się do ośrodka pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej - w razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych osobie wymagającej całodobowej opieki przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Podjęcie z urzędu lub na wniosek innej osoby działań w sprawie umieszczenia w domu pomocy może nastąpić wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub jej właściciela ustawowego. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi, 3)gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Opieka nad dzieckiem i rodziną - rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny udziela się pomocy w formie - poradnictwa rodzinnego, - terapii rodzinnej (działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań), - pracy socjalnej, - zapewnienie dzieciom opieki i wychowania poza rodziną. Rodzina otrzymuje pomoc w szczególności przez działania: - specjalisty przygotowanego do pracy z rodzina lub środowisku lokalnym, - placówek opiekuńczo ? wychowawczych wsparcia dziennego, - innych podmiotów, których działania daje potrzebne wsparcie dziecku i rodzinie. Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. W przypadku pilnej konieczności umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest to możliwe na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd.

Dokumenty

- podanie,
- zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (netto),
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy osób zarejestrowanych jako bezrobotne,
- zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy podatku za bieżący rok,
- zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych,
- odcinek renty, emerytury,
- orzeczenie o niepełnosprawności,
- rachunki za energię, gaz,
- w przypadku leczenia się osób/osoby zaświadczenie lekarskie i rachunki za leki.

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni.

  

  Kierownik GOPS  
  Katarzyna Rożek
 
  Tel:    /17/ 2295 003   
  E-mail:    gops@hyzne.pl;

  Pracownik socjalny  
  Marta Bukała
 
  Tel:    /17/ 2295 003   
  E-mail:    gops@hyzne.pl;   

  Pracownik socjalny  
  Ewa Gajda
 
  Tel:    /17/ 2295 003   
  E-mail:    gops@hyzne.pl;   

  Pracownik socjalny   
  Małgorzata Warzybok

  Tel:    /17/ 2295 003   
  E-mail:    gops@hyzne.pl;   

  Pracownik ds. świadczeń rodzinnych / księgowa 
  Joanna Iwaszek
 
  Tel:    /17/ 2295 002 w.41 /17/ 2295 003  
  E-mail:    gops@hyzne.pl;