Jednostki organizacyjne


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ( art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy są zadania własne gminy, określone w art. 7 , których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnymi (art. 10). Gminy, zwązki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół


Kontakt:

Urząd Gminy Hyżne,
36-024 Hyżne 103,
IV piętro,
tel. /017/ 2295 005

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół  
Jan Kłosowski
 
Tel:    17 2295 005   
E-mail: j.klosowski@gzeas.hyzne.pl

Główny księgowy GZEAS  
Marta Kowal  
Tel:    17 2295 005   

Samodzielny referent ds. finansowo - administracyjnych 
Dorota Trzyna
 
Tel:    17 2295 005   

Starszy referent ds. finansowo - księgowych
Alicja Demków
 
Tel:    17 2295 005

Referent
Renata Ostrowska
Tel:    17 2295 005  

Rzemieślnik
Marek Pałac
Roman Dziopak
Aleksander Kawalec

Kierowca
Roman Ślemp