Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2019-08-19 02:17:05

Akty prawa miejscowego

AKTA PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONEGO PRZEZ GMINĘ

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy (art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

    * wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
    * organizacji urzędów i instytucji gminnych,
    * zasad zarządu mieniem gminy,
    * zasad i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt w formie zarządzenia.