Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2020-12-03 08:42:19

Aktualności

Materiały dla mieszkańców dotyczące koncepcji budowy drogi w miejscowosci Hyżne - Nieborów

Hyżne, 09.10.2020 r.

 

Szanowni Państwo

     W związku z opracowaniem dokumentacji - koncepcji budowy/przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Hyżne - Nieborów, droga na tak zwany Wygon zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2515/1; 2210/4; 2569/1; 2569/3; 2570/1; 2514/2; 2571/1; 2572/1; 2512/1; 2511/3; 2573/1; 2574/2; 2624; 2658/1; 2655/3; 2657/1; 2656/1; 2623/1; 2625/1; 2598/1; 2597/1; 2514/3; 2511/1; 2515/3; 2510/5; 2482/1; 2483/1; 2481/1; 2482/3; 2426/1; 2429/1; 2402/1; 2407/1; 2400/1; 2404/1; 2329/1; 2324/7; 2325/5; 2328/1; 2325/5; 2217; 2216/3; 2327/1; 2209/1; 2213/6; 2214/1; 2198/1; 2215/1; 2196/1; 2191; 2182/1; 2228/8; 2183/1; 2228/6; 2181/1; 2229/1; 2180/1; 2153/1; 2230/1; 2240/1; 2238/1; 2242/2; 2243/3; 2131/1; 2244/3; 2244/5; 2132/1; 2248/1; 2249/2; 2255/4; 2257/2; 2262/2; 2263/2; 2264/8; 2264/11; 2620; 2718/3; 2717; 2718/5; 2719/1; 2655/6; 2720/1 w m. Hyżne, gmina Hyżne, powiat Rzeszowski, w celu osiągnięcia parametrów dla drogi gminnej publicznej, w załączeniu przedstawiam opracowane dokumenty do  zapoznania się przez zainteresowane strony.

     Zamówienie obejmowało wykonanie koncepcji przebudowy dróg o łącznej długości ok. 3310 mb, w tym ciągu głównego jako docelowej drogi gminnej publicznej o długości ok. 2360 mb.

     Koncepcja obejmowała opracowanie dwóch wariantów wykonania drogi gminnej:

     - wariant I: Dopasowanie minimalnych parametrów technicznych drogi klasy D do wyznaczonego pasa drogowego. Wariant zakładał wykonanie jezdni szerokości 3,5 m z mijankami, pobocza oraz niezbędne odwodnienie pasa drogowego dla drogi o głównym przebiegu wraz z budową/przebudową dróg wewnętrznych tzw. „sięgaczy”, jedynie w zakresie niezbędnym do nawiązania z projektowaną drogą gminną oraz w celu prawidłowego odwodnienia pasa drogowego.

     - wariant II: Zaprojektowanie drogi o parametrach dla drogi gminnej publicznej klasy D wraz z prawidłowym odwodnieniem pasa drogowego oraz wykonaniem chodnika dla pieszych. Projektowana szerokość jezdni zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. W ramach opracowania ujęto budowę/przebudowę dróg wewnętrznych na całej długości – tzw. „sięgacze”.

     Opracowanie koncepcji miało ne celu przedstawienie Właścicielom gruntów zlokalizowanych wzdłuż drogi obszaru, który zsoatłby zajęty pod przebudowę, zarówno w wriancie pierwszym jak i drugim – powierzchnie w stosunku do każdej działki przedstawia załączona tabela.

     Jednocześnie w celu poznania Państwa opinii odnośnie opracowanych wariantów, kótre zostału przestawione w dniu 21.09. 2020 r. na spotkaniu w Nieborowie proszę o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie do tutejszego Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2020 r.

     O wypełnienie Ankiety proszę jedynie właścicieli gruntów zlokalizowanych wzdłuż planowanych dróg.

                                                         

W przypadku jakichkolwiek pytań informację można uzykać w Urzędzie Gminy Hyżne pok. nr. 9 piętro II oraz pod nr telefonu  17 230 45 66.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Ferenc
Administrator
e-mail: artur.ferenc@hyzne.pl
Data publikacji: 2020-10-09
Wyświetl historię zmian