Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2018-10-22 12:16:50

Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Program sesji:

 1. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXIII/17 z sesji Rady Gminy Hyżne odbytej 26 września 2017 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowej dotacji przedmiotowej do 1 m2 sprzątania miejsc publicznych w 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowej dotacji przedmiotowej do 1 imprezy sportowo-rekreacyjnej w 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie refundowania wydatków ponoszonych w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy Hyżne
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w 2017 roku na realizację zadania publicznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2017-2027.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
 12. Analiza oświadczeń majątkowych.
 13. Sprawy różne.