Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2018-08-19 14:06:08

Aktualności

Aktywni młodzi na rynku pracy na podkarpaciu 2

 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do projektu “Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2” w ramach ścieżki A (dotacje na otworzenie działalności gospodarczej).

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 15.02.2018 r. do 21.02.2018 r. w dni robocze w godzinach 9:00-14:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 32, III piętro.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

  • do 29 r. ż.,
  • zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,
  • nie pracujące, bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
  • nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • nie szkolące się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed złożeniem dokumentów

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby bez doświadczenia zawodowego,
  • osoby posiadające doświadczenie zawodowe do 1 roku,

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.aktywnipodkarpacie2.pl zakładka „Do pobrania” – Dokumenty rekrutacyjne ścieżka A i złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera lub przez osoby trzecie w terminie naboru.

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału_Ścieżka A znajdujący się w zakładce „Do pobrania”. Kandydat/-ka na Uczestnika projektu jest zobowiązany/-a zapoznać się z warunkami udziału w projekcie oraz wszystkimi dokumentami rekrutacji i przyznania wsparcia.