Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2018-10-20 10:26:10

Jednostki organizacyjne

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ( art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy są zadania własne gminy, określone w art. 7 , których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnymi (art. 10). Gminy, zwązki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Ochotnicza Straż Pożarna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GMINY HYŻNE

SKŁAD ZARZĄDU GMINNEGO OSP w HYŻNEM 

 • Prezes - Marek Szczoczarz
 • Wiceprezes - Tadeusz Baran
 • Wiceprezes - Sławomir Smoliński
 • Komendant - Jan Krowiak
 • Sekretarz - Robert Łosicki

SKŁAD ZARZĄDU OSP w DYLĄGÓWCE

 • Prezes - Tadeusz Baran
 • Wiceprezes – Krzysztof Chohura
 • Naczelnik - Kamil Ślemp

SKŁAD ZARZĄDU OSP w HYŻNEM

 • Prezes - Marek Szczoczarz
 • Wiceprezes – Bogdan Kornaga
 • Naczelnik - Antoni Janik

SKŁAD ZARZĄDU OSP w WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

 • Prezes - Jan Krowiak
 • Wiceprezes – Łukasz Pleśniak
 • Naczelnik - Sławomir Marszałek
 • Z-ca Naczelnika – Sławomir Krowiak

SKŁAD ZARZĄDU OSP w SZKLARACH

 • Prezes - Stanisław Słupek
 • Naczelnik - Paweł Trybucki
 • Z-ca Naczelnika – Jan Mierzwa

SKŁAD ZARZĄDU OSP w NIEBOROWIE

 • Prezes - Paweł Jamioł
 • Wiceprezes – Arkadiusz Dolisz
 • Naczelnik - Jan Kawalec

SKŁAD ZARZĄDU OSP w GRZEGORZÓWCE

 • Prezes - Damian Łoza
 • Naczelnik - Kamil Baran

SKŁAD ZARZĄDU OSP w BRZEZÓWCE

 • Prezes - Robert Łosicki
 • Wiceprezes – Mariusz Żurek
 • Naczelnik - Robert Sztycharz

SKŁAD ZARZĄDU JOT OSP  BRZEZÓWKA II

 • Prezes - Sławomir Jamioł
 • Naczelnik - Marian Bomba