Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2021-10-23 20:38:06

Jednostki organizacyjne

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ( art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy są zadania własne gminy, określone w art. 7 , których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnymi (art. 10). Gminy, zwązki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem

Anna Lorenz-Filip - dyrektor GOK

tel. /017/ 2295 038

Uchwała Nr XXII/107/00 Rady Gminy w Hyżnem z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Hyżnem. 

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem